Praktyki

Oprócz wymagań stawianych przez BWZ, przy kwalifikacji i wyrażaniu zgody na praktyki, brane pod uwagę będzie:

– średnia ocen (zaświadczenie)

– poświadczenie znajomości języka angielskiego lub urzędowego w państwie przyjmującym.

Wyrażenie zgody na udział w praktykach uzależnione jest także od rozliczenia roku (warunki, różnice programowe itp.).

 

[ogólnouniwersyteckie zasady wyjazdów na praktykę zagraniczną dla studentów (SMP)]

14Eplus_SMP_ogolne_zas_kwalifkacji_SS

2014_SMP_krok_po_kroku14_15

 

[ogólnouniwersyteckie zasady wyjazdów na praktykę zagraniczną dla studentów –przyszłych absolwentów (SMPA)]

2014SMPA_zas_kwalifikacji_ost

2014 SMPA_krok_po_kroku14_15_absolwenci

 

pozostałe dokumenty:

– Zgłoszenie kandydatury studenta;

– Learning Agreement for Traineeships;

– umowa pomiędzy studentem a uczelnią;

– Transcript of Work;

– fomularz Rezygnacji z praktyk

znajdują się na stronie BWZ http://www.bwz.uw.edu.pl/?page_id=942

 

ROZLICZENIE

Aby odbycie praktyk zostało uwzględnione w suplemencie dyplomu – należy złożyć do koordynatora podanie o rozliczenie praktyk i następnie przedłożyć je do dziekanatu. podanie-rozliczenie-praktyki Erasmus

 

grupa na Facebooku

https://www.facebook.com/PraktykiErasmus?ref=ts&fref=ts

 

za praktyki odpowiada P. Grzebyk