Dyżury koordynatorów

Dla studentów którzy wyjeżdżają/wracają (OUTGOING) dyżury odbywają się w poniedziałki o godz. 14:00-15:00

The Duty hours for INCOMING students are on Mondays 15:30-16:30

Wszystkie dyżury odbywają się w Collegium Iuridicum I, pokój 221.
All Duty hours are held at the Collegium Iuridicum I, room 221.


[ERASMUS+] [REKRUTACJA]

University College of London 

Procedura naboru na całoroczne stypendium Erasmus w University College London (Department of Security and Crime Science):

1. Proszę zapoznać się szczegółowo z informacjami nt. kierunków studiów magisterskich prowadzonych w UCL Department of Security and Crime Science (uwaga! To nie jest wydział prawa!).

2. Proszę zdecydować, który z czterech oferowanych kierunków (MSc Countering Organised Crime and Terrorism; MSc Crime Science; MSc Crime and Forensic Science; MSc Policing) jest najbardziej „kompatybilny” z Twoimi zainteresowaniami naukowymi, planami na działalność badawczą czy pracę magisterską.

3. Proszę przygotować (w języku angielskim) list (zawierający imię, nazwisko, rok studiów i informacje kontaktowe), precyzyjnie opisujący Twoje plany na stypendium Erasmus w UCL w kontekście programu studiów oferowanych na jednym z czterech w/w kierunków MSc. List powinien określać zainteresowania naukowo-badawcze, dotychczasowe doświadczenia kandydata, plany merytorycznego połączenia pobytu z przygotowaniem pracy magisterskiej na WPiA UW, etc.

4. List trzeba przesłać na adres email: k.gradon@wpia.uw.edu.pl lub k.gradon@ucl.ac.uk w terminie do 24 grudnia 2018 r. Po zgłoszeń, a wybrane listy zostaną przesłane do koordynatorów odpowiednich kierunków studiów w UCL DS&CS. Koordynatorzy w UCL dokonują ostatecznego wyboru osób zakwalifikowanych do wyjazdu. W oparciu o decyzję UCL, przekazuję do Komisji Erasmus WPiA UW informację o nazwiskach osób które powinny zostać skierowane na wyjazd do University College London.

5. Informację o wynikach postępowania kwalifikacyjnego (tj. o nazwiskach osób zakwalifikowanych) przekażę najpóźniej do 14 stycznia 2019 r.

6. Proszę pamiętać, że studia w UCL Department of Security and Crime Science są bardzo interdyscyplinarne i bardzo wymagające, a Londyn jest drogim miastem, w którym znalezienie „budżetowego” zakwaterowania może wymagać wczesnego rozpoczęcia intensywnych starań. Proszę brać to pod uwagę przy planowaniu aplikacji do udziału w wymianie z UCL.

Powodzenia!


[ERASMUS+] [REKRUTACJA]

Wyniki I tury / Oferta na II turę

Szanowni Państwo,
niniejszym publikujemy wyniki I tury rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2019/20:

Wyniki I tury rekrutacji

Oprócz wyników, zamieszczamy ofertę uczelnii dostępnych w ramach II tury rekrutacji (styczniowa):

Oferta na II turę (stan na 2018-12-11)

Przypominamy o:

 • możliwości odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do Prodziekana ds. Studenckich (za pośrednictwem Koordynatorów ds. Mobilności) do 18.12.2018 włącznie;
 • studenci którym Komisja Rekrutacyjna przyznała miejsce, mogą z niego zrezygnować do 18.12.2018 włącznie;
 • odwołanie/rezygnacja musi być sporządzone w formie pisemnej + podpisane i złożone w kopercie na portierni w Collegium Iuridicum I;
 • w związku z powyższym, w ofercie na II turę rekrutacji mogą nastąpić zmiany.

W razie pytań, proszę o kontakt via erasmus@wpia.uw.edu.pl


[ERASMUS+] [REKRUTACJA]

Regulamin / Harmonogram / Oferta

Szanowni Państwo, niniejszym otwieramy nabór na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2019/20. Rekrutacja będzie na wzór lat poprzednich podzielona na trzy tury – grudniową, styczniową i lutową.

Harmonogram pierwszej (grudniowej) tury:

 • Do 10.12.2018 r. 8:00 studenci i doktoranci mogą składać swoje kandydatury.
 • Do 17.12.2018 r. 23:59 zostaną opublikowane wyniki rekrutacji.
 • Kandydatom przysługuje prawo rezygnacji z przyznanego im miejsca bez podania przyczyny, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników.
 • Kandydatom przysługuje prawo wniesienia odwołania do prodziekana ds. studenckich od decyzji komisji rekrutacyjnej, które należy złożyć za pośrednictwem koordynatorów ds. mobilności , w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników.

Po zakończeniu I tury zostanie opublikowana zaktualizowana oferta (miejsca, które będą dostępne w II turze) oraz potwierdzony harmonogram II tury (styczniowej).

Przypominamy, że nie ma obowiązku składania aplikacji/rezygnacji/odwołania podczas dyżuru koordynatora wystarczy, aby kopertę zaadresowaną z dopiskiem “Erasmus 2019/2020” pozostawić na portierni w Collegium Iuridicum I.

Chcielibyśmy zaznaczyć, że w chwili obecnej nadal trwają intensywne prace na ofertą, ale jedynie w zakresie zawierania nowych porozumień. O wszelkich nowościach będziemy powiadamiać.

Niezbędne informacje:

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na grupę FB przeznaczonych dla studentów wyjeżdżających (jak i zainteresowanych wyjazdem). Wszystkie pytania związane z rekrutacją (regulamin, oferta, harmonogram i inne) należy kierować na erasmus@wpia.uw.edu.pl

W okresie od 3 do 7 grudnia w godzinach od 9:15 do 13:30 w Collegium Iuridicum II przy stole obok windy na parterze (tzw. okrąglak) będą odbywać się specjalne dyżury podczas których będzie można zadawać osobiście pytania związane z rekrutacją.

***Aktualizacja 2018-12-01
W ofercie nastąpiły następujące zmiany:

 • D ERLANG01 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | Nowa umowa z uczelnią w Niemczech
 • E MADRID21 Universidad CEU San Pablo | Nowa umowa z uczelnią w Hiszpanii (wymagany jest wyłącznie angielski B2!)
 • UK COLCHES01 University of Essex | Uczelnia wypadła z oferty
 • UK MANCHES01 University of Manchester | Wymóg językowy jest teraz “angielski B2”
 • E MADRID03 Universidad Complutense de Madrid/IEB | Wymóg językowy jest teraz “hiszpański B2”
 • S LUND01 Lund University | WPiA UW może nominować albo 1 studenta na 10 miesięcy albo 2 na 5 miesięcy
 • S UPPSALA01 Uppsala University | WPiA UW może nominować albo 1 studenta na 10 miesięcy albo 2 na 5 miesięcy, przy czym nie dwóch równocześnie na sem. zimowy
 • E SANTIAG01 Universidade de Santiago de Compostela | Umowę rozszerzono na studentów IV roku studiów
 • D BOCHUM01 Ruhr-Universität Bochum | Umowę rozszerzono na studentów IV i V roku studiów
 • NL AMSTERD02 VU University Amsterdam | Umowę rozszerzono na studentów IV i V roku studiów
 • E VALENCI01 Universitat de Valencia | Umowę rozszerzono na studentów IV i V roku studiów

W chwili obecnej negocjujemy z następującymi uczelniami:

 • D HEIDELB01 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
 • E TENERIF01 Universidad de La Laguna (wyspy Kanaryjskie)
 • I BOLOGNA01 Universita di Bologna
 • IRLDUBLIN04 Dublin City University
 • N OSLO01 Universitetet I Oslo
 • UK BIRMING02 University of Birmingham
 • F ORLEANS01 Université d’Orléans