Home » Dla Pracowników » Nauczyciele akademiccy

Nauczyciele akademiccy

UWAGA!!

MOŻLIWOŚĆ WYJAZDU NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + STA  2015/2016

Podobnie jak w poprzednich latach Biuro Współpracy z Zagranicą UW ogłosiło nabór wniosków wyjazdowych w ramach programu Erasmus+ STA – wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych za granicą.

Termin składania aplikacji koordynatorom WPiA – 24 listopada 2015 r. (!)

Prawidłowa aplikacja musi zawierać uzgodniony indywidualnie program szkolenia na formularzu “Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement”  podpisany przez stronę przyjmującą (formularz dostępny na stronie BWZ pod linkiem załączonym poniżej),

Aktualna oferta jednostek partnerskich:

http://www.erasmus.wpia.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2011/09/oferta-dla-pracownik%C3%B3w-wersja-ostateczna-PDF.pdf

UZUPEŁNIENIE LISTY (16.11.2015); OFERTA OBEJMUJE RÓWNIEŻ:

B LIEGE01 – 1 akademik.
Bilbao01 – 1 akademik.
G ATHINE01 – 1 akademik.

Wyjaśnienie do tabeli: skrót “tbd” oznacza “to be determined” – tj., że liczba pracowników wysłanych przez UW na jednostkę przyjmującą zależy w istocie od instytucji przyjmującej. Jeśli jest np. 1, to oznacza, że WPiA może wskazać jednego pracownika do takiej jednostki. Z kolei postanowienie 1/5 lub 1(5) oznacza; jeden pracownik wysłany na 5 dni.

 

Dokumenty należy składać w portierni Collegium Iuridicum I w kopertach z dopiskiem „Erasmus STA”

Informacji w sprawie wyjazdu udziela też Pełnomocnik Dziekana ds. Mobilności dr Marcin Stębelski (m.stebelski@wpia.uw.edu.pl).

 

Szczegółowe informacje i formularze znajdą Państwo na stronie:

http://bwz.uw.edu.pl/dla-nauczycieli-akademickich-wyjazdy-dydaktyczne-sta

 

 

 

—————————————————————————————————

 

WYJAZDY STA (Erasmus Staff Teaching Assignments) 2014/2015

wzorem lat ubiegłych istnieje możliwość wyjazdu nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus + (STA). Wyjazdy powinny być zrealizowane do końca września 2015 r. Wszelkie informacje na temat wyjazdu, oferta uczelni partnerskich oraz wyjaśnienia dotyczące procedury aplikacji znajdują się poniżej. Informacji w sprawie wyjazdu udziela Pełnomocnik Dziekana ds. Mobilności dr Marcin Stębelski (outgoing@wpia.uw.edu.pl).

Termin składania aplikacji – 16 grudnia 2014 r. (!!)

oferta na ten rok akademicki oferta dla pracowników wersja ostateczna PDF

w ramach wyjaśnienia do ostatniej kolumny w tabelce; znajdują się tam przepisane z umów postanowienia. Skrót “tbd” oznacza “to be determined” – tj., że liczba pracowników wysłanych przez UW na jednostkę przyjmującą zależy w istocie od instytucji przyjmującej. Jeśli jest np. 1, to oznacza, że WPiA może wskazać jednego pracownika do takiej jednostki. Z kolei postanowienie 1/5 lub 1(5) oznacza; jeden pracownik wysłany na 5 dni.

2014_zasady_STA_20_11_14

Lista_rankingowa_14_15

Staf-mobility-agreement-teaching-ITP-2

TARYFIKATOR_14_15_20-11-14

 

—————————————————————————————————

Wyjazdy STA 2013/2014

Jak co roku istnieje możliwość wyjazdów nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus.

Zainteresowanych proszę o zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi poniżej.

Zwracam uwagę, że dotacja przyznana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencję programu Erasmus na rok 2013/2014 jest niższa od ubiegłorocznej o 12.600 EUR.

8 listopada 2013 r. jest ostatnim dniem na przekazanie do BWZ listy rankingowej. Sporządzaną przez koordynatorów listę akceptuje Kierownik jednostki i dopiero wtedy może ona zostać przekazana do Biura.

70_Taryfikator_13_14

2013_14_RegulaminTEN_STA_ORGANIZACJA_ZASADY

krokpokroku_13_14

Lista_rankingowa

STA_Indywidualny_Progra_ Nauczania_13_14

STA_wniosek_wyjazdowy_13_14

lista uczelni dla pracowników naukowych 2013.2014 (wersja robocza, po wyborze uczelni wskazane jest upewnić się u koordynatora co do ważności umowy). Niestety adresy mailowe do koordynatorów z poszczególnych uczelni znajdują się w systemie USOS. Dostęp do tych danych mają tylko koordynatorzy. Nie widzimy innego sposobu, jak tylko udostępniać adresy na prośbę ewentualnie zainteresowanych.

———————————————————————————————————————-

2012.11.20 Aktualne oferty stypendialne

____________________________________________________________________________________________________

Na podstawie pkt. A.1 „Regulaminu w sprawie procedury i kryteriów kwalifikacji, organizacji i zasad finansowania wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA)”, zatwierdzonego 2 października 2012 r. przez Prorektora UW ds. badań naukowych i współpracy prof. dr hab. Alojzego Z. Nowaka,  Kierownik jednostki zgłosił 8 listopada 2012 r. listę rankingową do BWZ.

Na liście zostali umieszczeni doktorzy:

M. Stębelski – Kolonia, K. Osajda –  Wiedeń,  P. Grzebyk – Lublana, Zagrzeb, M. Warchoł – Katania, Padwa, P. Wojciechowski – Rzym  “Tre”, M. Raczkowski – Oviedo, A. Krzywoń -Madryd, J. Turłukowski – Essex, D. Sześciło – Porto, Ph. Chauvin – Paryż VIII, Tours, J. Kuisz – Helsinki, po 9.11.2012 r. – dr hab. R. Grzeszczak – Cardiff.

Przy układaniu listy rankingowej kierowano się przede wszystkim kryteriami wynikającymi z pkt. B.2 Regulaminu, znaczeniem ośrodka przyjmującego, uznaniem i kwalifikacjami zapraszającego pracownika, korzyściami dla Wydziału (perspektywa zacieśnienia współpracy z przyjmującym ośrodkiem).

Piotr Grzebyk

____________________________________________________________

Jak co roku istnieje możliwość wyjazdów nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus.

Zainteresowanych proszę o zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi poniżej.

W szczególności chciałbym zwrócić uwagę na następujące postanowienia regulaminu dotyczącego procedury i kryteriów kwalifikacji

A.1. Kierownicy jednostek UW / koordynatorzy wydziałowi ds. mobilności (Erasmus) zostaną
poproszeni o przekazanie do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ), do dnia 9 listopada 2012 r.
do godz. 15.00, poświadczonej podpisem i pieczątką kierownika Jednostki UW, listy
rankingowej nauczycieli akademickich, którzy będą prowadzić zajęcia za granicą w roku
akademickim 2012/13 i co najmniej wstępnie uzgodnili z uczelnią partnerską daty pobytu i
program nauczania.

B. 2. Wyjeżdżający nauczyciel akademicki musi być pracownikiem UW, niezależnie od posiadanego
obywatelstwa. Podstawą zatrudnienia musi być umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna.
Preferencyjnie będą traktowani pracownicy zatrudnieni na podstawie mianowania lub umowy o
pracę oraz ci, dla których Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy. Pierwszeństwo w
przyznaniu stypendium Erasmus będą miały także osoby wyjeżdżające po raz pierwszy
oraz młodzi nauczyciele akademiccy.

Wszelkie pytania proszę kierować do Pani Heleny Królikowskiej – helena.krolikowska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 069.

dr Piotr Grzebyk

2012_STA_ORGANIZACJA_ZASADY

70_Taryfikator_12_13

krokpokroku_12_13

STA_Indywidualny_Progra_ Nauczania_12_13

STA_lista_rankingowa_12_13

STA_wniosek_wyjazdowy_12_13

Kopia lista uczelni, ktore przyjma pracownikow-1 (wersja robocza, po wyborze uczelni wskazane jest upewnić się u koordynatora co do ważności umowy). Niestety adresy mailowe do koordynatorów z poszczególnych uczelni znajdują się w systemie USOS, do które dostęp ma tylko koordynator. Nie widzę innego sposobu, jak tylko udostępniać adresy mailowe zainteresowanym.