Home » Dla studentów wyjeżdżających » Uznawanie przedmiotów obcych

Uznawanie przedmiotów obcych


Uwagi ogólne:

Uznawanie przedmiotów/ocen, które student zaliczył w trakcie pobytu na zagranicznej uczelni, odbywa się na podstawie zasad studiowania, uchwalonych przez Radę Wydziału WPiA UW.


Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018 albo później

Zasady studiowania obowiązujące osoby, które rozpoczęły studia od roku akademickiego 2017/2018

Student, który przebywał jeden lub dwa semestry na uczelni partnerskiej, m.in. w ramach programu Erasmus+ i uzyskał rozliczenie z wyjazdu, jest zwolniony z obowiązku zaliczania odpowiednio jednego lub dwóch bloków specjalizacyjnych (moduł S). Student może zostać zwolniony z zaliczenia nie więcej niż dwóch bloków specjalizacyjnych.

W przypadku gdy efekty kształcenia są tożsame z obowiązującymi na WPiA UW, oceny z egzaminów z przedmiotów wymienionych poniżej są zaliczane przez Dziekana na poczet odpowiednich egzaminów na WPiA UW. Należą do nich:
(1) prawo Unii Europejskiej;
(2) doktryny polityczno-prawnych;
(3) socjologia prawa;
(4) prawo międzynarodowego publicznego i
(5) teoria i filozofii prawa.

Decyzję o akceptacji pozostałych zaliczeń, a także uzyskanych ocen podejmuje Dziekan, po uzyskaniu opinii Pełnomocnika Dziekana d/s programu Erasmus+. Studenci, którzy studiowali na zagranicznych uczelniach wyższych na innych zasadach mogą ubiegać się o ich zaliczenie na zasadach analogicznych.


Studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2017/2018

Zasady studiowania obowiązujące osoby, które rozpoczęły studia od roku akademickiego 2015/2016 włącznie

Co do zasady przedmioty zaliczone przez studenta są traktowane jako przedmioty z grupy C (moduł przedmiotów specjalizacyjnych).

Natomiast w przypadku gdy efekty kształcenia są tożsame z obowiązującymi na WPiA UW, oceny z egzaminów z przedmiotów wymienionych poniżej są zaliczane przez Dziekana na poczet odpowiednich egzaminu na WPiA UW. Należą do nich:
(1) prawo Unii Europejskiej;
(2) doktryny polityczno-prawnych;
(3) socjologia prawa;
(4) prawo międzynarodowego publicznego i
(5) teoria i filozofii prawa.

Decyzję o akceptacji pozostałych zaliczeń oraz uzyskanych ocen podejmuje Dziekan, po uzyskaniu opinii Pełnomocnika Dziekana d/s Erasmus.