Rozliczenie

 

Rozliczenie wyjazdu Erasmus “Krok po kroku”.

 0. Zapoznaj się z tą instrukcją dokładnie.

1. Niezwłocznie po powrocie zgłoś się do BWZ z:

a) ostateczną, podpisaną przez koordynatora uczelni przyjmującej wersją e-Learning Agreement UW,

b) Letter of Confirmation (zaświadczenie o okresie studiowania)

c) Transcript of Records (wykaz zaliczeń).”

 

2. Przyjdź na dyżur  Koordynatora ds. Mobilności dr Vity Zagórowskiej lub jednego z Asystentów Dziekana ds. Międzynarodowych mgr. Valerego Vachev lub mgr. Piotra Karaska (dni i godziny dyżurów w podstronie “KONTAKT”)

 

3. Na dyżur należy przynieść (wypełnione!): 

a) podanie o rozliczenie wyjazdu,

b) indeks,

c) kartę egzaminacyjną,

d) Transcript of Record,

e) dokumenty wymienione w pkt. 1,

f) w razie mniejszej liczby pktów niż 30/60 zgodę Dziekan na obniżenie pktów.

 

4. Szanuj czas swój, innych studentów i koordynatora i przed wejściem na dyżur wypełnij dokumenty wymienione w pkt 3 lit. a), b), c). W podaniu-rozliczenie wyjazdu Erasmus nie wypełniaj jedynie tabeli “oceny otrzymane” oraz “oceny WPiA”. Na karcie egzaminacyjnej podaj oryginalną nazwę przedmiotu oraz wersję polską. Nie wpisuj nazwiska egzaminatora. W indeksie możesz wpisać jedynie oryginalną nazwę przedmiotu. Tu też nie wpisuj nazwiska egzaminatora. Przedmioty wypełnij w kolejności takiej w jakiej są wymienione w Transcript of Records lub tożsamym (wykaz zaliczeń), a nie według kolejności wynikającej z LA.

5. Koordynator po przeliczeniu stopni otwiera studentowi e-LA na systemie USOSweb do edycji.

6. Student wpisuje do USOSweb przy każdym przedmiocie z uczelni zagranicznej stopnień w skali UW, zgodnie z przeliczeniem dokonanym przez koordynatora.

7. Student przekazuje dokument z przeliczonymi stopniami do  dziekanatu. Dziekanat sprawdza poprawność wpisanych stopni i „oflagowuje” przedmioty, jako zaliczone. Po „oflagowaniu” wszystkich przedmiotów zatwierdza całą decyzję.

8. Student sprawdza w USOSweb, czy stopnie zostały zatwierdzone (pojawi się komunikat „Porozumienie o programie zajęć jest zatwierdzone.”) i informuje BWZ o tym fakcie (iro@uw.edu.pl).

9. Student obowiązkowo wypełnia dla BWZ UW ankietę (tzw. indywidualny raport uczestnika). Link do ankieta zostanie przesłany na adres e-mail wpisany w USOS.

 

Uwagi:

1. Wpisanie angielskich nazw przedmiotów ma znaczenie o tyle, że właśnie w takim języku pojawią się na Waszym Suplemencie do dyplomu.

2. Jeszcze przed opuszczeniem uczelni goszczącej należy zadbać o zgodność Transcript of Records z Learning Agreement, braki zaliczenia wybranych przedmiotów mogą skutkować niezaliczeniem roku!

3. Oceny są przeliczane w następujący sposób:

A! = celujący

A = bdb

B = db+

C = db

D = dst+

E = dst

F, FX = ndst

Pass = zal.

4. Wszystkie przedmioty uwzględnione w Transcript of Records i Learning Agreement są Państwa wynikami studiów. Punkty ETCS przepisujemy automatycznie w wysokości proponowanej przez uniwersytet goszczący.

5. Przedmioty zaliczone na uniwersytecie goszczącym traktowane są jako przedmioty z grupy C. Wyjątkiem są przedmioty, które zaliczają na mocy uchwały Rady Wydziału w sprawie zasad studiowania przedmioty z grup A i B. Jednakże na podstawie podania do Komisji stypendialnej biorą udział w wyliczaniu średniej do stypendium za wyniki w nauce.

6. Indeks, kartę egzaminacyjną, podanie oraz Transcript of Record należy złożyć w Dziekanacie.

——————————————————————————————————————————————–

Zwrot kosztów podróży

Istnieje możliwość uzyskania refundacji (już po powrocie ze stypendium) niektórych kosztów podróży na studia częściowe w ramach programu Erasmus.

W tym celu należy przedstawić podanie  do Dziekana Grzybowskiego (ale złożone u dr V. Zagórowskiej!) wraz z dowodami zakupu biletów lub podróży (wydruki biletów elektronicznych, faktury, karty pokładowe, i inne.) Jeżeli bilet nie byłem opłacony gotówką, konieczne jest przedłożenie potwierdzenie z wyciągu bankowego (potwierdzenie zapłaty). Należy również wskazać nr konta na który ma zostać przelana kwota refundacji.

Refundacja może być dokonana za jednorazową podróż „tam i z powrotem” w wysokości nieprzekraczającej 400 PLN