Rekrutacja


Studenci WPiA UW w trakcie studiów mogą uczestniczyć w szeregu różnych wyjazdach zagranicznych, organizowanych zarówno przez WPiA UW, jak i inne instytucje. Największą popularnością wśród Studentów cieszą się wyjazdy w ramach programu Erasmus+. Wyjazdy w ramach tego programu trwają jeden semestr lub cały rok akademicki. Obecnie WPiA UW posiada łącznie ponad 110 porozumień Erasmus+, na podstawie których udział w programie może wziąć ponad 230 Studentów WPiA UW. Oprócz programu Erasmus+, studenci oraz absolwenci mogą korzystać z możliwości, jakie dają umowy bilateralne zawarte pomiędzy WPiA UW a różnymi zagranicznymi ośrodkami (m.in. w Chinach).


Erasmus+

Jest to program Komisji Europejskiej na rzecz edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na okres 2014–2020. Całkowity budżet programu wynosi 14,7 miliarda euro. Krajami uczestniczącymi w programie są 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu i Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria oraz państwa kandydujące do Unii Europejskiej: Turcja i Macedonia.

Corocznie, przed rozpoczęciem procesu rekrutacji, organizowane są spotkania informacyjne, w których uczestniczą przedstawiciele Biuro Współpracy z Zagranicą oraz Sekcji ds. Mobilności WPiA UW. W ramach spotkań informacyjnych zostaną przedstawione najważniejsze informacje nt. programu Erasmus+ oraz procesu rekrutacji. Po części wykładowej, uczestnicy będą mogli zadać nurtujące ich pytania nt. programu.

Niezbędne informacje dla osób zainteresowanych rekrutacją w roku akademickim 2018/19:

Wysokość stypendium na wyjazdy w roku akademickim 2019/20:

  • 500 euro – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania;
  • 450 euro – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy;
  • 400 euro – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia – była Republika Jugosławii, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.

Erasmus+ | University College London

Koordynator umowy: dr K. Gradoń
Kontakt ws. umowy: k.gradon@wpia.uw.edu.pl
Strona uczelni: https://www.ucl.ac.uk/jill-dando-institute/teaching

Porozumienie Erasmus+ z University College London (UCL) posiada szczególny status względem pozostałych porozumień. Po pierwsze, jest to umowa z wydziałem Criminal Sciences, a nie z Wydziałem Prawa. Oznacza to że na miejscu realizowany jest program ściśle związany z dyscyplinami kryminalistycznymi. Po drugie, rekrutacją studentów zajmuje się wyłącznie dr Kacper Gradoń, a nie Koordynatorzy ds. Mobilności WPiA UW.

Informacje nt. spotkania informacyjnego, terminów rekrutacji oraz wyników zostaną podane na stronie głównej (rekrutacja odbędzie się mniej więcej w terminie rekrutacji „głównej”).

Osoby które już zostały przez dr K. Gradonia zakwalifikowane są proszone o skontaktowanie się z Koordynatorami ds. Mobilności w celu załatwienia formalności administracyjnych.

Ogłoszenie o naborze na wyjazd do UCL w roku akademickim 2018/2019:

Procedura naboru na całoroczne stypendium Erasmus w University College London (Department of Security and Crime Science):

1. Proszę zapoznać się szczegółowo z informacjami nt. kierunków studiów magisterskich prowadzonych w UCL Department of Security and Crime Science (uwaga! To nie jest wydział prawa!).

2. Proszę zdecydować, który z czterech oferowanych kierunków (MSc Countering Organised Crime and Terrorism; MSc Crime Science; MSc Crime and Forensic Science; MSc Policing) jest najbardziej „kompatybilny” z Twoimi zainteresowaniami naukowymi, planami na działalność badawczą czy pracę magisterską.

3. Proszę przygotować (w języku angielskim) list (zawierający imię, nazwisko, rok studiów i informacje kontaktowe), precyzyjnie opisujący Twoje plany na stypendium Erasmus w UCL w kontekście programu studiów oferowanych na jednym z czterech w/w kierunków MSc. List powinien określać zainteresowania naukowo-badawcze, dotychczasowe doświadczenia kandydata, plany merytorycznego połączenia pobytu z przygotowaniem pracy magisterskiej na WPiA UW, etc.

4. List trzeba przesłać na adres email: k.gradon@wpia.uw.edu.pl lub k.gradon@ucl.ac.uk w terminie do 24 grudnia 2018 r. Po zgłoszeń, a wybrane listy zostaną przesłane do koordynatorów odpowiednich kierunków studiów w UCL DS&CS. Koordynatorzy w UCL dokonują ostatecznego wyboru osób zakwalifikowanych do wyjazdu. W oparciu o decyzję UCL, przekazuję do Komisji Erasmus WPiA UW informację o nazwiskach osób które powinny zostać skierowane na wyjazd do University College London.

5. Informację o wynikach postępowania kwalifikacyjnego (tj. o nazwiskach osób zakwalifikowanych) przekażę najpóźniej do 14 stycznia 2019 r.

6. Proszę pamiętać, że studia w UCL Department of Security and Crime Science są bardzo interdyscyplinarne i bardzo wymagające, a Londyn jest drogim miastem, w którym znalezienie „budżetowego” zakwaterowania może wymagać wczesnego rozpoczęcia intensywnych starań. Proszę brać to pod uwagę przy planowaniu aplikacji do udziału w wymianie z UCL.

Powodzenia!


Umowy bilateralne WPiA UW | Chiny

China University of Political Science and Law (CUPL)
Koordynator umowy: dr P. Grzebyk
Kontakt ws. umowy: p.grzebyk@wpia.uw.edu.pl
Strona uczelni: http://en.cupl.edu.cn/

(1) STUDIA CZĘŚCIOWE
W ramach umowy bilateralnej WPiA UW może wysyłać studentów kierunku prawa na studia częściowe na CUPL. Aplikować mogą studenci którzy podczas pobytu na CUPL będą na III, IV albo V roku studiów. Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (wymogiem koniecznym jest posiadanie certyfikatu z j. angielskiego!), natomiast znajomość języka chińskiego będzie dodatkowym atutem. Wszystkie informacje nt. wyjazdu na CUPL udziela dr P. Grzebyka.

Information Sheet for Exchange Student (z roku 2016/17)

CUPL Exchange Program 2019
CUPL Fact Sheet 2019

(2) STUDIA MAGISTERSKIE (LL.M) I DOKTORANCKIE

We CUPL is very delighted to announce that we are offering two Master Degree programs and two Doctoral Degree programs (all taught in English) with full government scholarship (China Scholarship Council) for our partners’ students and alumni in 2018/2019 schooling year.

The scholarship includes:

Tuition 
Registration
On-campus accommodation
Monthly living allowance 
One-off settlement subsidy
Medical Insurance

For students who want to study a Master Degree, they can choose:

First, Master of Comparative Law (Chinese Law Direction) Program:

Duration: Two years
Degree obtained after graduation: LL.M in Chinese Law
Language of Instruction: English
Program Starting Date: Beginning of Sept., 2018
Course Description: Please refer to the attachment

Second, Master of International Law Program:

Duration: Two years
Degree obtained after graduation: LL.M in International Law
Language of Instruction: English
Program Starting Date: Beginning of Sept., 2018
Course Description: Please refer to the attachment

For students who want to study a Doctoral Degree, they can choose:

First, PhD of International Law Program:

Duration: Three years
Degree obtained after graduation: PhD
Language of Instruction: English
Program Starting Date: Beginning of Sept., 2018
Course Description: Please refer to the attachment

Second, PhD of Comparative Law (Chinese Law) Program:

Duration: Three years
Degree obtained after graduation: PhD
Language of Instruction: English
Program Starting Date: Beginning of Sept., 2018
Course Description: Please refer to the attachment

Please be kindly noted that due to its competitiveness, if any of your students decide to apply, please let us know before May 7th, 2018. All we need is their full name, email, and which program they are interested in.

Plik PDF z dalszymi informacji

Peking University Law School
Koordynator umowy: dr P. Grzebyk
Kontakt ws. umowy: p.grzebyk@wpia.uw.edu.pl
Strona uczelni: http://english.pku.edu.cn/, http://www.law.pku.edu.cn/

W ramach umowy bilateralnej WPiA UW może wysłać do 2 studentów na studia częściowe na PULS. Aplikować mogą studenci którzy podczas pobytu na PULS będą na III, IV albo V roku studiów. Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, natomiast znajomość języka chińskiego będzie dodatkowym atutem!

 


Umowy bilateralne WPiA UW | USA

Indiana University Bloomington – Maurer School of Law
Koordynator umowy: dr V. Czepek, mgr V. Vachev, mgr P. Karasek, p. A. Warsiński
Kontakt ws. umowy: erasmus@wpia.uw.edu.pl
Strona uczelni: https://www.indiana.edu/http://law.indiana.edu/

W ramach umowy bilateralnej WPiA UW może wysłać do 2 studentów i 1 doktoranta (wyjazd na cały rok akademicki) / 2 doktorantów (wyjazdy tylko na pojedynczy semestr) na studia częściowe na Maurer School of Law. Umowa zakłada zwolnienie z czesnego. Aplikować mogą studenci którzy podczas pobytu na uczelnii przyjmującej będą na III, IV albo V roku studiów oraz doktoranci dowolnych lat. Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Rekrutacja na wyjazdy odbywa się przed rekrutacją na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ pod koniec listopada.

Loyola University – Chicago School of Law
Koordynator umowy: dr V. Czepek, mgr V. Vachev, mgr P. Karasek, p. A. Warsiński
Kontakt ws. umowy: erasmus@wpia.uw.edu.pl
Strona uczelni: https://www.luc.edu/https://www.luc.edu/law/

W ramach umowy bilateralnej WPiA UW może nominować do 5 absolwentów / studentów V roku którym będzie przysługiwało prawo do obniżenia o 50% czesne za LL.M. for International Lawyers (https://luc.edu/law/degrees/llm-international-law/). Wymagana jest znajomość języka angielskiego udokumentowana certyfikatem TOEFL (min. 100 punktów) albo IELTS (z oceną co najmniej 7.0).

Rekrutacja na wyjazdy odbywa się przed rekrutacją na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ pod koniec listopada.

University of California (Berkeley) – School of Law
Koordynator umowy: prof. UW dr hab. Jacek Jastrzębski
Kontakt ws. umowy: jacek.jastrzebski@uw.edu.pl
Strona uczelni: https://www.berkeley.edu/https://www.law.berkeley.edu/

Zgodnie z porozumieniem, studenci WPiA uzyskają dostęp do udziału w programach „LL.M. professional track” oraz „LL.M. hybrid option” oferowanych przez Berkeley Law. Bliższe informacje o obu programach znajdują się na następujących stronach internetowych:

https://www.law.berkeley.edu/academics/llm/professional-llm/
https://www.law.berkeley.edu/academics/llm/hybrid-llm/

Po czwartym i piątym roku studiów na WPiA, studenci WPiA będą mogli studiować w Berkeley przez dwa kolejne okresy letnie, w ramach oferowanego przez Berkeley Law programu „LL.M. professional track”. Po ukończeniu studiów w Polsce i uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, będą mogli uzyskać dyplom LL.M. z Berkeley Law. Będą mogli także wybrać połączenie kursów realizowanych zdalnie (online) oraz stacjonarnie, podczas jednego letniego semestru w Berkeley, w ramach programu „LL.M. hybrid option” i uzyskać dyplom LL.M. jesienią, po ukończeniu studiów w Polsce. Ponadto, zgodnie z porozumieniem, kandydaci z WPiA będą uprawnieni do przyznawanego przez Berkeley Law stypendium finansowego zaliczanego na koszty udziału w programie. Berkeley Law zrezygnowała także z pobierania opłaty rejestracyjnej od studentów WPiA. Wstępny proces preselekcji kandydatów z WPiA będzie prowadzony przez WPiA w uzgodnieniu z Berkeley Law. Berkeley Law zachowa prawo podejmowania ostatecznych decyzji w przedmiocie zakwalifikowania do programu.


Umowy bilateralne WPiA UW | Izrael

University of Tel-Aviv – Buchman School of Law
Koordynator umowy: dr hab. J. Urbanik
Kontakt ws. umowy: kuba@adm.uw.edu.pl
Strona uczelni: https://english.tau.ac.il/https://en-law.tau.ac.il/

Studenci WPiA i MISH (którzy realizują minimum programowe dla prawa) którzy ukończyli przynajmniej 3 semestry studiów mogą wziąć udział w rekrutacji na semestralną wymianą z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Telawiwskiego. Umowa bilateralna obejmuje zwolnienie z czesnego w tej prestiżowej uczelni (koszty pobytu i podróży uczestnicy pokrywają sami). Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.


 Umowy bilateralne WPiA UW | Chile

University de Los Andes (Santiago) – Faculty of Law
Koordynator umowy: dr V. Czepek, mgr V. Vachev, mgr P. Karasek, p. A. Warsiński
Kontakt ws. umowy: erasmus@wpia.uw.edu.pl
Strona uczelni: http://www.uandes.cl/

W ramach umowy bilateralnej WPiA UW może wysłać do 2 studentów na studia częściowe na University de Los Andes, Faculty of Law w Santiago. Aplikować mogą studenci którzy podczas pobytu na uczelni przyjmującej będą na III, IV albo V roku studiów. Wymagana jest znajomość języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej B2. UWAGA! Rok akademicki na University of Chile rozpoczyna się w marcu, a kończy się w grudniu!

Rekrutacja na wyjazdy odbywa się przed rekrutacją na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ pod koniec listopada.