Home » Dla studentów wyjeżdżających

Dla studentów wyjeżdżających

Szanowni Państwo,

Life Long Learning Programme (Erasmus) to program edukacyjny promujący ideę kształcenia się przez całe życie. Celem programu jest wyrównywanie szans i udostępnienie różnorodnej oferty edukacyjnej obywatelom państw uczestniczących w programie. Zmierza on do utworzenia „Europy bez granic i barier” oraz „Europy wiedzy w dziedzinie edukacji. Dzieli się na kilka programów odpowiadających różnym poziomom nauczania.

 

Jednym z nich jest program Erasmus obejmujący szkolnictwo wyższe i mający na celu poprawę jakości kształcenia oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru w szkolnictwie wyższym poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy między uczelniami. W ramach tego programu można uczestniczyć w wymianie zagranicznej i odbyć studia w uczelni partnerskiej jednego z krajów Unii Europejskiej.

 

Do studentów Wydziału Prawa i Administracji, którzy chcą uwzględnić odbyte studia za granicą w ramach innych programów (umowy dwustronne, DAAD, stypendia rządowe itp.) stosuje się analogicznie zasady jak do programu Erasmus.