Home » Dla Pracowników » Pracownicy administracji

Pracownicy administracji

Wyjazdy

Wyjazdy STT w roku 2016/17

Istnieje możliwość wyjazdu pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w celach szkoleniowych (STT).

Wszelkie informacje na temat wyjazdu oraz wyjaśnienia dotyczące procedury aplikacji znajdują się poniżej.

Termin składania aplikacji –  28 października 2016 r. (!)

W skład aplikacji wchodzą:

1)  uzgodniony indywidualnie program szkolenia na formularzu “Staff Mobility for Training – Mobility Agreement”,  podpisanym przez stronę przyjmującą (formularz dostępny pod linkiem załączonym poniżej),

2) oświadczenie o znajomości języka według wzoru znajdującego się pod linkiem załączonym poniżej.

Dokumenty należy składać na portierni Collegium Iuridicum I w kopertach z dopiskiem „Erasmus STT”

Informacji w sprawie wyjazdu udziela też Pełnomocnik Dziekana ds. Mobilności dr Vita Zagórowska
v.zagorowska@wpia.uw.edu.pl

Szczegółowe  informacje i formularze znajdą Państwo na stronie:

http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu

—————————————————————————————————————–

Poniżej znajdują się informacje z lat poprzednich

—————————————————————————————————————–

 

 

Wyjazdy STT w roku 2015/16

Istnieje możliwość wyjazdu pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w celach szkoleniowych (STT).

Wszelkie informacje na temat wyjazdu oraz wyjaśnienia dotyczące procedury aplikacji znajdują się poniżej.

Termin składania aplikacji – 18 listopada 2015 r. (!)

W skład aplikacji wchodzą:

1)  uzgodniony indywidualnie program szkolenia na formularzu “Staff Mobility for Training – Mobility Agreement”,  podpisanym przez stronę przyjmującą (formularz dostępny pod linkiem załączonym poniżej),

2) oświadczenie o znajomości języka według wzoru znajdującego się pod linkiem załączonym poniżej.

Dokumenty należy składać na portierni Collegium Iuridicum I w kopertach z dopiskiem „Erasmus STT”

Informacji w sprawie wyjazdu udziela też Pełnomocnik Dziekana ds. Mobilności dr Paweł Wojciechowski (p.wojciechowski@wpia.uw.edu.pl).

Szczegółowe  informacje i formularze znajdą Państwo na stronie:

http://bwz.uw.edu.pl/wyjazdy-pracownikow-w-celach-szkoleniowych  .

—————————————————————————————————————–

Poniżej znajdują się informacje z lat poprzednich

—————————————————————————————————————–

 

 

Wyjazdy STT w roku 2014/15

Istnieje możliwość wyjazdu pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w celach szkoleniowych (STT).

Wszelkie informacje na temat wyjazdu oraz wyjaśnienia dotyczące procedury aplikacji znajdują się poniżej.

Termin składania aplikacji – 14 stycznia 2015 r. (!)

Dokumenty należy składać na portierni Collegium Iuridicum I w kopertach z dopiskiem „Erasmus STT”

Informacji w sprawie wyjazdu udziela też Pełnomocnik Dziekana ds. Mobilności dr Paweł Wojciechowski (p.wojciechowski@wpia.uw.edu.pl).

Pozostałe informacje i formularze znajdą Państwo na stronie http://www.bwz.uw.edu.pl/?page_id=9108 .

2014_zasady_STT_ost_10_12

Staff-mobility-agreement_training

TARYFIKATOR_14_15

Zaswiadczenie_znajomosci_jezyka

Lista_rankingowa_14_15

 

—————————————————————————————————————–

wyjazdy STT w roku 2013/14

poniżej znajduje się dokumentacja na wyjazdy STT na ten rok akdemicki. Przekazanie listy rankingowej do BWZ – 14 listopda 2013.

70_Taryfikator_13_14

2013STT_TenRegulamin_ORGANIZACJA_ZASADY _13_14

lista_rankingowa_13_14

STT_Indywidualny_Program_Szkolenia_ 13_14

STT_krok_po_kroku 13_14

STT_wniosek_wyjazdowy_13_14

Zaswiadczenie_znajomosci_jezyka

——————————————————————————————————————————–

7.12.2012 r.

Kierownik jednostki zgłosił listę pracowników – kandydatów na szkolenie w ramach programu Erasmus. Na liście znleźli się; G. Stępień – Hiszpania, S. Mitura – Hiszpania, M. Bujak – Norwegia, A. Siedlecka-Andrychowicz – Finlandia, O. Majerich – Norwegia, P. Grzebyk – Holandia (zob. A.4 Regulaminu STT), B. Godlewska-Bujok – Belgia, H. Słyk-Boguta – Włochy.

Przy układaniu listy rankingowej kierowano się przede wszystkim kryteriami wynikającymi z pkt. A.8-10 Regulaminu STT, znaczeniem ośrodka przyjmującego, korzyściami dla Wydziału (perspektywa zacieśnienia współpracy z przyjmującym ośrodkiem). Na podstawie pkt. A.8 . zrezygnowano z powołania komisji kwalifikacyjnej.

Piotr Grzebyk

———————————————————————————————————————————————-

Poniżej zamieszczam materiały dotyczące wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych STT.

Ostatni dzień na dostarczenie dokumentów koordynatorowi to 5.12.2012 r. (pokój 221 CI I z dopiskiem STT).

Pytania dotyczące wyjazdów typu STT można kierować również do p. Ewy Rak (ewa.rak@adm.uw.edu.pl ; tel. 22 55 20 560).

Zwracam uwagę na następujące pkt. Regulaminu:

“8. Wstępną kwalifikację na stypendium Erasmus przeprowadza właściwa jednostka UW, zgodnie z prowadzoną polityką kadrową. O powołaniu lub nie komisji kwalifikacyjnej, terminie oraz dodatkowych kryteriach kwalifikacji, decyduje dziekan /kierownik jednostki. W przypadku powołania Komisji oryginał postępowania kwalifikacyjnego zostanie przekazany do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ).

9. Kierownicy jednostek/koordynatorzy ds. mobilności przekażą do BWZ do dnia 7.12.2012 r. LISTĘ RANKINGOWĄ pracowników – kandydatów na szkolenie w ramach programu Erasmus, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.

10. Podstawowymi kryteriami przyznania stypendium są:

10.1.   zgłoszenie kandydata na liście rankingowej,

10.2. starannie i szczegółowo wypełniony Indywidualny Program Szkolenia (Individual Work Programme), z którego musi wynikać, że program szkolenia oraz zakładane rezultaty przyczynią się do podwyższenia kwalifikacji zawodowych pracownika, przy czym w terminie do 7 grudnia 2012 r. dokument nie musi być podpisany przez przedstawiciela instytucji przyjmującej;

10.3. znajomość języka obcego w stopniu pozwalającym na osiągnięcie efektów szkolenia, potwierdzona dokumentem / certyfikatem lub oświadczeniem kandydata o znajomości języka poświadczonym przez dziekana / kierownika jednostki i/lub koordynatora ds. mobilności;

10.4.  udział w szkoleniu typu STT w poprzednich latach”.

Piotr Grzebyk

Zaswiadczenie_znajomosci_jezyka

70_Taryfikator_12_13

lista_rankingowa_12_13

STT_Indywidualny_Program_Szkolenia_ 12_13

STT_krok_po_kroku 12_13_ostateczna

STT_ORGANIZACJA_ZASADY _12_13_Ostateczna_XI

2012STT_IPSZ_info_dod (1)